Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, jako kupujúceho a Nás jako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom e-shopu na webových stránkach obchod.zitava.sk.

Všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Komunikujeme primárne na diaľku, preto aj pre našu zmluvu platí, že sú použíte prostriedky komunikácia na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme všetky detaily obchodu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Vás a Nás.

Pokiaľ nietorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili počas procesu Vášho nákupu na Našom eshope, bude mať táto konkrétna dohoda pre Podmienkami prednosť.

 

 1. DEFINÍCIE POJMOV
  • Cena je finančná čiastka, ktorú budete uhrádzať za tovar;
  • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete uhrádzať za doručenie tovaru vrátane ceny za jeho zabalenie;
  • Celková cena je súčat Ceny a Ceny za dopravu;
  • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
  • E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese http://obchod.zitava.sk/, na ktorom sa uskutoční nákup Tovaru;
  • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty;
  • My sme FONTIS – občianske združenie so sídlom Lúky 1112/13, 952 01 Vráble, IČO: 36109118, DIČ: 2021621118, zapísané na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-16750, e-mail: fontis@zitava.sk, telefónne číslo: 0908784987, právnymi predpismi označované ako predávajúci;
  • Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy Tovaru s Nami;
  • Zmluva je Kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky odoslanej prostredníctvovm E-shopu a je uzatvorená vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie o Objednávke;
  • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami poskytnutých údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;
  • Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
  • Tovar je všetko, čo môžete na E-shope nakúpiť.
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVANIA A POUČENIE
  • Nákup tovaru je možný iba prostredníctvom webového rozhrania E-shopu.
  • Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste poskytli pri objednávke Tovaru budeme považovať za správne a pravdivé.
 2. UZATVORENIE ZMLUVY
  • Zmluvu je možné uzatvoriť iba v slovenskom jazyku.
  • Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú uhrádzate za používanie týchto prostriedkov (najmä náklady za prístup na internet), žiadne ďalšie náklady Nami účtované nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.
  • K tomu, aby sme mohli uzatovriť Zmluvu, je potrebné, aby ste v E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:
   1. informácie o kupovanom Tovare (v Eshope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem tlačidlom „Do košíka“);
   2. informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci užívateľského prostredia Eshopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
   3. Svoje identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
  • V priebehu tvorby návrhu Objednávky je možné až do momentu jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po uskutočnení kontroly prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ Objednávku vytvoríte. Kliknutím na toto tlačidlo potvrdzujete, že súhlasíte s týmito Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. Po kliknutí na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.
  • Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase potom, čo Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z Našej strany dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu Objednávky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  • Môžu nastať aj prípade, kedy Vám Objednávku nebudeme môcť potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípade, kedy si objednáte väčší počet kusov Tovaru, než je z našej strany možné dodať. Informácie o maximálnom počte Tovaru Vám však vždy v rámci Eshopu dopredu poskytneme a nemala by Vás preto prekvapiť. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená až vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.
  • V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, že ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzatvoreniu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku prijmete. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote troch dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov, alebo chýba číslica v cene prípadne naopak číslica v cene je navyše.
  • V prípade, keď dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, Vám vzniká povinnosť zaplatiť Celkovú cenu.
  • V prípade, že máte zriadený Používateľský účet, môžete vytvoriť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Používateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplniť Vaše identifikačné údaje.
 1. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
  • Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Používateľského účtu.
  • Pri registrácii Používateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
  • Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. V prípade týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
  • Používateľský účet je osobný a nie ste oprávnený umožniť jeho použitie tretími osobami.
  • Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, ak ho viac ako 365 dní nevyužívate alebo v prípade, keď porušíte povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
  • Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 2. CENOVÉ A PLATEBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
  • Celková cena je uvedená vrátane akýchkoľvek poplatkov stanovených zákonom. Nie sme platcami DPH.
  • Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzatvorení Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
   1. Bankovým prevodom. Informácie pre uskutočnenie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 14 dní od vystavenia faktúry.
   2. V tomto prípade sa platba uskutoční až pri doručení Tovaru pri prevzatí Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
  • Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude odoslaná na Vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude taktiež priložená k Tovaru.
  • V prípade kníh, ktoré ponúkame v predpredaji (napr. sú iba pripravené na vydanie alebo očakávame ich dodanie), vystavujeme preddavkové faktúry, ktoré je možné uhradiť iba prevodom na účet. V tomto prípade platba na dobierku nie je možná.
  • Vlastnícke právo k Tovaru prechádza až po zaplatení Celkovej ceny a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, vo zvyšných prípadoch je zaplatená v momente uskutočnenia platby.
 3. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI
  • Tovar bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:
   1. Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Packeta;
   2. Doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty alebo dopravnej spoločnosti Packeta;
  • Tovar je možné po dohovore s Nami doručiť aj mimo územia Slovenskej republiky.
  • Doba doručenia Tovaru závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby.
  • 6.4 Po prevzatí Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek vád túto skutočnosť okamžite oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k vade na obale, ktorá poukazuje na neoprávnenú manipuláciu a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
  • V prípade, ak porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar s výnimkou prípadov podľa Čl. 6.4 Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpením od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Pokiaľ sa rozhodneme toto právo využiť , je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
  • Pokiaľ je z dôvodu vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú platné 14 dní od doručenia e-mailu.
 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • K odstúpeniu od Zmluvy, t.j. k ukončeniu zmluvného stavu medzi Nami a Vami od jeho začiatku môže dôjsť z dôvodu a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
  • V prípade, že ste spotrebiteľ, t.j. osoba kupujúca Tovar mimo svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s legislatívou Slovenskej republiky právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od doručenia Tovaru. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Našu adresu uvedené v našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť tiež vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.
  • Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy je predmetom Zmluvy:
   1. Dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
  • Lehota na odstúpenie podľa Čl. 7.2. sa považuje za zachovanú pokiaľ Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Čiastka však nebude vrátená skôr, ako Nám Tovar vrátite. Tovar nám vracajte čistý, nepoškodený, nepoužitý pokiaľ možno v originálnom obale.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa Čl. 7.2. Podmienok ste povinní Nám Tovar odoslať do 14 dní od odstúpenia a znášate náklady spojené s vrátením Tovaru k Nám. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak iba do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali. V prípade odstúpenia z dôvodu, že My porušíme uzatvorenú Zmluvu, hradíme aj náklady spojené s vrátením Tovar k Nám, avšak opäť iba do výšky Ceny za dopravu zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme Vám pri dodaní Tovaru ponúkali.
  • Zodpovedáte Nám za škodu v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho zaobchádzania s ním inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, ako Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovaná čiastkou do 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadáavku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.
  • My sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek predtým, ako Vám dodáme Tovar, pokiaľ existujú objektívne dôvody, prečo nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody spočívajúce v povahe Tovaru), a to i pred uplynutím doby uvedenej v Čl. 6.9 Podmienok. Môžeme tiež od Zmluvy odstúpiť pokiaľ je zjavné, že ste neuviedli v objednávke zámerne správne údaje. V prípade, že nakupujete Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, sme oprávnení od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek, aj bez udania dôvodov.
 2. RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI
  • V prípade, že nie Ste spokojný s vybavením Objednávky, dodaným Tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na fontis@zitava.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
  • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s internetovým obchodom FONTIS – občianske združenie so sídlom Lúky 1112/13, 952 01 Vráble je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  • Ako spotrebiteľ môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Pokiaľ Náš a Vás právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (napr. budeme Tovar zasielať mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť legislatívou Slovenskej republiky. Pokiaľ ste spotrebiteľom, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Akúkoľvek písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená pri Našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo cez tú, ktorou ste nás kontaktovali.
  • Zmluvu je možné meniť iba na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale iba Zmlúv, ktorú budú uzatvorené po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny.
  • V prípade vyššej moci alebo udalosti, ktoré nie je možné predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo v súvislosti s prípadmi vyššej moci, a pokiaľ stav vyššej moci trvá viac než 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
  • Prílohami Podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy.
  • Zmluva vrátene Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Podmienky a potvrdenie Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete tak mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky aj Podmienky uložiť.
  • Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.obchod.zitava.sk.


 

Príloha č. 1 - Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Adresát:               FONTIS – občianske združenie, Lúky 1112/13, 952 01 Vráble

Týmto prehlasujem, že odstupujem od Zmluvy:

Dátum uzatvorenia Zmluvy:

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Tovar, ktorého sa Zmluvy týka:

 

Dôvod odstúpenia:

 

Spôsob pre vrátenie obdržaných finančných prostriedkov, prípadne uvedenie čísla účtu (IBAN):

 

 

 

Dátum:

Podpis: